Get Adobe Flash player

Post

ประกาศเจตจำนงสุจริต

==========================================

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

==========================================

==========================================

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

==========================================

มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรากรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ศูนย์ สพป.จันทบุรี เขต 1