Get Adobe Flash player

Post

ประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเดือน   ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ประชุมทีมบริหารเพื่อรับนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑